O nama

Društvo psihologa Republike Srpske (DPRS) osnovano je na inicijativu Odsjeka za psihologiju u Banja Luci. Osnivačka skupština DPRS održana je 7.06.2003. godine na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. DPRS  je dobrovoljno, stručno i naučno udruženje psihologa koje je osnovano radi ostvarivanja i usklađivanja zajedničkih interesa psihologa i njihovog što profesionalnijeg stručnog rada u Republici Srpskoj.

Temeljna svrha djelovanja organizacije DPRS je razvoj  i primjena svih grana teoretske i primjenjene psihologije u Republici Srpskoj kroz realizaciju sljedećih ciljeva i djelatnosti:

 • podsticanje stvaralaštva i njegove afirmacije u svim oblastima života ljudi
 • stručno – naučno usmjeravanje psihologa u rješavanju bitnih i aktuelnih problema u društvu
 • podsticanje i pomoć pri poboljšavanju nastave psihologije na svim nivoima obrazovanja
 • pomoć psiholozima pri zapošljavanju
 • briga o poštovanju načela profesionalne etike
 • briga o društvenom statusu psihologa i ispravnom stručnom anagažovanju u društvu
 • briga da na poslovima psihologa rade diplomirani psiholozi, a ne lica drugog obrazovnog profila, da se time ne bi nanosila šteta pojedincima i društvu, kao i psihologiji kao struci
 • ispravno info. javnosti o sadržaju, dostignućima savremene psihologije i stručnom radu psihologa
 • zastupanje profesionalnih interesa psihologa i psihološke djelatnosti
 • briga o tome da psihološke instrumente koriste samo diplomirani psiholozi u skladu sa provjerenim standardima i normama pojedinih psiholoških instrumenata i načelima profesionalne etike
 • stručno i naučno okupljanje psihologa i izdavanje stručnih publikacija i testova
 • organizacija poslovnih jedinica za rad psihologa kao što su agencije za istraživanja i  savjetovališta
 • izdavanje certifikata o nivoima obrazovanja u organizaciji Društva psihologa,
 • briga da diplomirani psiholozi obavljaju samostalne stručne djelatnosti sa odgovarajućim certifikatima
 • saradnja sa organizacijama psihologa u BiH, zemljama iz okruženja i organizacijama psihologa u ostalim državama, kao i sa drugim strukama sa kojim psiholozi sarađuju u radu

Naša misija: Humano društvo koje omogućava optimalan psihološki razvoj ljudskih potencijala.

Naša vizija: DPRS je stručno udruženje psihologa osnovano u Banja Luci 2003. godine, radi ostvarivanja njihovih zajedničkih interesa i profesionalnog rada za dobrobit zajednice, u skladu sa naučnim i etičkim principima. DPRS radi na stvaranju zdravog psihološkog i socijalnog ambijenta u Republici Srpskoj kroz naučne, obrazovne, preventivne, terapijske i istraživačke programe, kao i uticajem na kreiranje adekvatnih zakonskih okvira iz oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, privrede itd.

Značajniji projekti DPRS od osnivanja do danas

2004: Uvođenje Stručni timovi u školama u Republici Srpskoj (IBHI, Njemačka)

2004: Lobiranje i javno zagovaranje uvođenja stručnih timova u vaspitno-obrazovni sistem institucija u Rep. Srpskoj i dipl. psihologa kao člana stručnog tima kroz zakone o osnovnom i srednjem obrazovanju.

2005: Mladi i toksikomanija grada Banja Luka (Skupština grada Banja Luka): sondažno istraživanje

2005: Mladi i toksikomanije opštine Laktaši (Skupština opštine Laktaši): sondažno istraživanje

2006: Mladi, socijalna kontrola i stranputice (Ministarstvo nauke i tehnologije u Vladi Rep. Srpske): socijalno-psihološko istraživanje

2007 – 2010: Edukacija u oblasti reakciono-bihejvioralne-emocionalne terapije

2007 – 2011: Stručni skup psihologa, Banja Mlječanica

2008: Seminar Forenzička psihologija

2009 – 2013: Edukativni program namjenjem psiholozima u vaspitno-obrazovnom sistemu:

 • Modul: Uloga i mjesto psihologa u školi
 • Modul: Rizična ponašanja mladih
 • Modul: Djeca sa posebnim potrebama u školama
 • Modul: Psihosomatski problemi školske djece
 • Modul: Rad sa darovitim i talentovanim učenicima
 • Modul: Afetivna vezanost djece i omladine
 • Modul: Ispitna anksioznost
 • Modul: Motivacija za učenje
 • Modul: Primjena psiholoških mjernih instrumenata u školama

2011: Organizacija II Kongresa psihologa BiH (u partnerstvu sa DP FBiH)

Jun 2012: Naučno-stručni skup: Psihološka istraživanja učenja i ponašanja (u saradnji sa Studijskim programom psihologija, Filozofskog fakuleta Univerziteta u Banjaluci)

Februar 2013: Učešće u organizaciji III Kongresa psihologa BiH (u partnerstvu sa DP FBiH i DP BD)

Maj – Jun 2012: Nabavka I distribucija Testa za procjenu zrelosti djece za polazak u školu za 48 osnovnih škola i 2 Studijska programa psihologije na javnim univerzitetima u Rep. Srpskoj (Ministarstvo prosvjete, CPP Beograd, Unicef BiH, Unicef Srbija)

Maj 2013 – Maj 2015: Standardizacija Testa za procjenu zrelosti djece za polazak u školu

Januar 2014 – Jun 2014:  Measuring effects of Preschool education and care on children’s development (u partnerstvu sa DP FBIH i DP BD)

Maj 2014: Učešće u radu Tima za koordinaciju psihosocijalne pomoći ugroženom stanovništvu Vlade Rep. Srpske

Maj 2014: Edukacija Prva psihološka pomoć i intervencija u kriznim situacijama (u saradnji sa Tehničkom školom Banja Luka, Studijskim programom psihologija, Filozofski fakultet Banja Luka)

Maj 2014 – Jun 2014 : Intervencija u krizi: pružanje prve psihološke pomoć u poplavljenim područjima RS (pod nadležnošću Kriznog štaba Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite)

Maj 2014 – Decembar 2015: Telefon za psihološko savjetovanje (Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Studijski program psihologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Koordinacioni centar za mentalno zdravlje Republike Srpske, Asocijacija XY, Vlada Švajcarske Konfederacije).

Jun 2014: Naučno-stručni skup: Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2014 (u saradnji sa Studijskim programom psihologija, Filozofskog fakuleta Univerziteta u Banjaluci)

Jun 2014: Utemeljenje nagrade “dr Jovan Savić” za najuspješnijeg završenog studenta psihologije

Sept 2014: Izrada Smjernica/Programa za rad stručnog saradnika – psihologa psihologa u školi, predškolskoj ustanovi  specijalnoj obrazovnoj ustanovi, umjetničkim školama i školama za obrazovanje odraslih (u saradnji sa RPZ-om i Ministarstvom prosvjete Rep. Srpske).

Oktobar 2014 – Juli 2015: Jačanje institucionalnih kapaciteta za pružanje psihosocijalne podrške djeci i porodici u poplavljenim područjima Republike Srpske (UNICEF BiH, RPZ i MZSZ).

Mart 2014 – Februar 2015: Učešće u organizaciji IV Kongresa psihologa BiH (u partnerstvu sa DP FBiH i DP BD)

April 2015: Seminar za stručne saradnike – psihologe u školama u Republici Srpskoj (u saradnji sa RPZ-om).

Juni 2016; Jun 2014: Naučno-stručni skup: Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016 (u saradnji sa Studijskim programom psihologija, Filozofskog fakuleta Univerziteta u Banjaluci)

Oktobar, 2016: Stručni seminar: Savremeni koncept upravljanja ljudskim resursima Oktobar 2017

 2015 - 2017: Samopomoć u mentalnom zdravlju (u partnerstvu sa DPFBiH, nosilac projekta DPBD)

2015 - 2017: Efekti programa opšteg smjera Gimnazije i programa Međunarodne mature na intelektualne, emocionalne i društveno-vrijednosne kompetencije učenika (Finansira Ministarstvo nauke i kulture i Fond otvoreno drustvo)

2015 – 2017: Jačanje institucionalnih kapaciteta za unapređenje psihosocijalne podrške djeci i maloljetnicima u krivičnom postupku (pod pokroviteljstvom UNICEF-a u BiH, Vlade Švicarske i Švedske agencije za razvoj)

2015 – 2017: Telefon za psihološko savjetovanje (uz podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS)

Significant DPRS projects

2004: Introduction of Professional Teams in Schools in the Republic of Srpska (IBHI, Germany)

2004: Lobbying and public advocacy for the introduction of professional teams into the educational system of institutions in Rep. Serbian and B.Sc. psychologist as a member of a professional team through the laws on primary and secondary education

2005: Youth and Toxicology of the City of Banja Luka (City Assembly of Banja Luka): probing research

2005: Youth and Toxicity of the Municipality of Laktasi (Municipal Assembly of Laktaši): probing research

2006: Youth, Social Control and Foreign Affairs (Ministry of Science and Technology in the Government of Republika Srpska): Social-psychological research

2007 – 2010: Education in the field of reaction-behavioral-emotional therapy

2007 – 2011: Professional Psychologists' Meeting, Banja Mlječanica

2008: Forensic Psychology Seminar

2009 – 2013: Educational program by the use of psychologists in the educational system:

 • Module: The role and place of psychologists in the school
 • Module: Risk behavior of young people
 • Module: Children with disabilities in schools
 • Module: Psychosomatic problems of school children
 • Module: Working with gifted and talented students
 • Module: Affective attachment of children and youth
 • Module: Exam anxiety
 • Module: Motivation for learning
 • Module: Application of psychological measuring instruments in schools

2011: Organization of the II Congress of psychologists of BiH (in partnership with the FBiH DP)

June 2012: Scientific conference: Psychological studies of learning and behavior (in cooperation with the Department of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Banja Luka)

February 2013: Participation in the organization of the 3rd Congress of psychologists of BiH (in partnership with the DP FBiH and DP BD)

May - June 2012: Procurement and distribution of the Test for Assessing the Maturity of Children for Schooling for 48 Primary Schools and 2 Study Programs in Psychology at Public Universities in Rep. Serbian (Ministry of Education, CPP Belgrade, UNICEF BiH, UNICEF Serbia)

May 2013 - May 2015: Standardization of the Test for Assessing the Maturity of Children for Schooling

January 2014 - June 2014: Measuring effects of Pre-school education and care on children's development (in partnership with DP FBiH and DP BD)

May 2014: Participation in the work of the Team for Coordination of Psychosocial Assistance to Disabled People of the Government Rep. of Srpska

May 2014: Education First psychological assistance and intervention in crisis situations (in cooperation with Technical School Banja Luka, Department of Psychology, Faculty of Philosophy Banja Luka)

May 2014 - June 2014: Intervention in crisis: providing first psychological assistance in flooded areas of RS (under the authority of the Crisis Staff of the Government of the Republic of Srpska and the Ministry of Health and Social Welfare)

May 2014 - December 2015: Phone for psychological counseling (Ministry of Health and Social Welfare of the Republic of Srpska, Psychology Study Program of the Faculty of Philosophy, University of Banja Luka, Coordination Center for Mental Health of the Republic of Srpska, Association XY, Government of the Swiss Confederation)

June 2014: Scientific and Professional Meeting: Open Days of Psychology Banja Luka 2014 (in cooperation with the Department of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Banja Luka)

June 2014: The foundation of the "Dr. Jovan Savić" award for the most successful graduate student of psychology

September 2014: Preparation of Guidelines / Programs for the work of a professional associate - psychologist of psychologists at school, preschool institution for special educational institutions, art schools and adult education schools (in cooperation with RPZ and the Ministry of Education of Republika Srpska)

October 2014 - July 2015: Strengthening institutional capacity to provide psychosocial support to children and families in flooded areas of the Republic of Srpska (UNICEF BiH, RPZ and MZSZ)

March 2014 - February 2015: Participation in the organization of the IV Congress of psychologists of BiH (in partnership with the DP FBiH and DP BD)

April 2015: Seminar for professional associates - psychologists in schools in Republika Srpska (in cooperation with RPZ)

June 2016; June 2014: Scientific and Professional Meeting: Open Days of Psychology Banja Luka 2016 (in cooperation with the Study Program of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Banja Luka)

October, 2017: Professional seminar: Modern Concep of Human Resource Management

 2015 - 2017: Self-help in mental health (in partnership with DPFBiH, project bearer DPBD)

2015 - 2017: The Effects of the General Program of the Gymnasium and the International Matura Program on the Intellectual, Emotional and Social-Value Competencies of Students (financed by the Ministry of Science and Culture and the Open Society Fund)

2015 - 2018: Strengthening institutional capacities for improving psychosocial support for children and juveniles in criminal proceedings (under the auspices of UNICEF in BiH, the Swiss Government and the Swedish Development Agency)

2015 - 2017: Telephone for psychological counseling (with the support of the Ministry of Health and Social Welfare)

Struktura organizacije

Grafički prikaz strukture organizacije:

 

Osnovni strateški pravci djelovanja DPRS u period 2018 – 2022.

 1. Jačanje institucionalnih kapaciteta psihologa u institucijama i organizacijama
 2. Izrada projektnih prijedloga injihova implementacija koji unapređuju zaštitu mentalnog zdravlja različitih kategorija stanovništva
 3. Unapređenje edukativnih programa u specifičnim oblastima primjenjene psihologije
 4. Uvođenje zakonske legislative u oblast psihološke djelatnosti
 5. Učlanjenje u Evropsku asocijaciju psihologa - EFPA
 6. Učešće u radu Saveza društava psihologa u BiH
 7. Promocija uloge i značaja psihološke nauke i struke.

Buduće aktivnosti: Na Skupštini DPRS održanoj 26. decembra 2017. godine usvojen je prijedlog UO DPRS o budućim aktivnostima i strateškim pravcima djelovanja Društva u periodu od 2018 do 2021. godine, a iste se odnose na sljedeće:

 • Aktivno učešće u radu Saveza društava psihologa u BiH;
 • Podsticanje učešća u EFPA;
 • Organizacija edukacija, seminara, treninga i obuka u skladu sa prepoznatim potrebama na tržištu rada;
 • Učešće u projektima i podsticanje članova da pokrenu sopstvene projekte;
 • Nastavak rada na aktivnosti donošenja Zakona i drugih dokumenata o psihološkoj djelatnosti od strane nadležnih institucija;
 • Ostvarivanje preduslova za pokretanje projekata izrade i standardizacije psiholoških mjernih instrumenata;
 • Domaćini i organizatori 6. Kongresa psihologa BiH 2019;
 • Aktiviranje sekcija, podružnica i članstva posebno nedovoljno raširenih oblasti psihologije (organizacija, sport, pravosuđe);
 • Aktivnije učešće u donošenju strateških planova razvoja psihologije i njenih specifičnih oblasti na području Republike Srpske;
 • Održavanje saradnje sa vladinim i nevladinim sektorom;
 • Podsticanje značaja vaspitne uloge škole kroz jačanje profesionalne uloge psihologa i drugih stručnih saradnika u školi;
 • Međusobna razmjena iskustava i znanja između psihologa u Republici Srpskoj;
 • Veća vidljivost u medijima (televizija, web članci).
 • STATUT DRUŠTVA PSIHOLOGA REPUBLIKE SRPSKE

  Statut Društva psihologa Republike Srpske je usvojen na Osnivačkoj skupštini DP u skladu sa “Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske” dana 7. 6. 2003. godine.

  Prečišćeni tekst Statuta Društva psihologa Republike Srpske usvojen je na skupštini DP održanoj dana 01.12.2012.g. Društvo psihologa Republike Srpske je upisano u Registar udruženja kod Osnovnog suda u Banjoj Luci, na osnovu pravosnažnog rješenja ovog suda br. F-1-169/03 od 2. jula 2003. godine.

  I OPŠTE ODREDBE

  Član 1. Statutom Društva psihologa Republike Srpske ( u daljem tekstu Statut DP ) utvrđuje se način, svrha i ciljevi djelovanja, oblici organizovanja DP, organi DP, finansijsko poslovanje, a u skladu sa ,,Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske.”

  Član 2. Službeni naziv organizacije glasi: Društvo psihologa Republike Srpske. DP je dobrovoljno, stručno i naučno udruženje psihologa koje se osniva radi ostvarivanja i usklađivanja zajedničkih interesa psihologa i njihovog što profesionalnijeg stručnog rada u Republici Srpskoj.

  Član 3. DP je društveno pravno lice sa svim pravima i obavezama propisanim pozitivnim zakonima u RS i ovim Statutom. Sjedište DP je u Banjoj Luci, Bulevar Vojvode Petra Bojovića 1a.

  Član 4. DP ima okrugli pečat i pravougaoni štambilj sa nazivom: Društvo psihologa Republike Srpske – Banja Luka. U sredini pečata je veliko grčko slovo“psi”. U međunarodnim komunikacijama koristi se pečat istog oblika sa istim tekstom na engleskom jeziku. DP ima grb koji ima isti sadržaj kao i okrugli pečat DP. Polje grba je obojeno srebrenastom bojom. U sredini grba je modro obojeno veliko grčko slovo “psi”. Na rubovima grba je polukružni natpis: Društvo psihologa Republike Srpske – Banja Luka. DP ima zastavu. Zastava je plave boje omjera dužine i širine 1:2. U sredini zastave nalazi se grb DP.

  Član 5. Temeljna svrha djelovanja organizacije DP je razvoj i primjena svih grana teoretske i primjenjene psihologije u Republici Srpskoj kroz realizaciju sljedećih ciljeva i djelatnosti: a) podsticanje stvaralaštva i njegove afirmacije u svim oblastima života ljudi, b) stručno – naučno usmjeravanje psihologa u rješavanju bitnih i aktuelnih problema u društvu, c) podsticanje i pomoć pri poboljšavanju nastave psihologije na svim nivoima obrazovanja, d) pomoć psiholozima pri zapošljavanju, e) briga o poštovanju načela profesionalne etike, f) briga o društvenom statusu psihologa i ispravnom stručnom anagažovanju u društvu, g) briga da na poslovima psihologa rade diplomirani psiholozi, a ne lica drugog obrazovnog profila, da se time ne bi nanosila šteta pojedincima i društvu, kao i psihologiji kao struci, h) ispravno informisanje javnosti o sadržaju, dostignućima savremene psihologije i stručnom radu psihologa, i) zastupanje profesionalnih interesa psihologa i psihološke djelatnosti, j) briga o tome da psihološke instrumente koriste samo diplomirani psiholozi u skladu sa provjerenim standardima i normama pojedinih psiholoških instrumenata i načelima profesionalne etike, k) stručno i naučno okupljanje psihologa, l) izdavanje stručnih publikacija i testova, m) organizacija poslovnih jedinica za rad psihologa kao što su agencije za istraživanja i savjetovališta. n) izdavanje certifikata o nivoima obrazovanja u organizaciji DP, o) briga da diplomirani psiholozi obavljaju samostalne stručne djelatnosti u praksi sa odgovarajućim certifikatima, p) saradnja sa organizacijama psihologa u BiH, zemljama iz okruženja i organizacijama psihologa u ostalim državama, kao i sa drugim strukama sa kojim psiholozi sarađuju u radu.

  Član 6. Ostvarivanje ciljeva DP vrši se kroz: a) kontakte sa nadležnim institucijama za pitanja od interesa za DP, b) održavanje stručnih skupova, c) organizovanje poslovnih jedinica za primjenjenu psihologiju, d) publikacije i e) druge vidove rada koji doprinose ostvarivanju ciljeva DP.

  II ČLANSTVO U DP

  Član 7.

  Članstvo u DP je dobrovoljno. Članovi DP mogu biti: punopravni, pridruženi i počasni. Punopravni članovi DP mogu biti diplomirani psiholozi sa završenim četvorogodišnjim studijskim programom i diplomirani psiholozi-masteri psihologije sa završenim studijskim programom po modelu 3+2 na licenciranim i akreditovanim studijskim programima, a koji podnesu prijavu Upravnom odboru DP za dobrovoljno pristupanje u članstvo sa ovjerenom kopijom diplome o završenom odgovarajućem studiju psihologije. Pridruženi članovi mogu biti studenti sa završenim trogodišnjim studijem psihologije, pojedinci koji su završili srodne studije i/ili interdisciplinarne studije, kao i pojedinci koji su zainteresovani za razvoj psihologije kao nauke i struke. Počasni članovi mogu biti: afirmisani pojedinci iz područja psihologije ili druge naučne oblasti koji su svojim stručnim, naučnim radom ostvarili značajan doprinos psihologiji kao struci i donatori (pojedinci ili institucije) koji su materijalno doprinijeli DP. Odluku o počasnim članovima DP donosi Skupština DP.

  Član 8. Prava, obaveze i odgovornosti punopravnih članova DP proizilaze iz njihovog dobrovoljnog učlanjivanja u DP i prihvatanja Statuta DP, a to su:

  a) pravo da biraju i budu birani u organe DP, b) pravo učešća u aktivnostima DP, c) pravo davanja prijedloga i mišljenja u vezi sa radom DP, d) pravo učešća u odlučivanju u radu DP i organa DP, e) pravo na stručnu pomoć i zaštitu profesionalnih interesa, f) obaveza da poštuju kodeks profesionalne etike, g) obaveza da psihološke mjerne instrumente ni pod kojim uslovima ne smije koristiti u svrhu nanošenja bilo kakve povrede integriteta i dostojanstva pojedinaca sa kojima radi ili davati iste na korištenje osobama koje nisu psiholozi, h) dužnost je da se pri radu pridržavaju Kodeksa etike psihologa i normativnih akata DP, i) dužnost je da učestvuju u aktivnostima i programima DP i j) dužnost je da plaćaju članarinu DP. Član 9.

  Svaki član DP dobiva članski kartu, čiji oblik i sadržinu određuje Upravni odbor DP.

  Član 10. DP vodi Imenik psihologa društva.

  Član 11. Članstvo u DP prestaje: a) autonomnom ličnom odlukom o istupanju iz DP, b) isključenjem iz DP na osnovi Odluke Suda časti, c) isključenjem iz DP na osnovi odluke Uprvanog odbora u slučaju ne plaćanja članarine i neizvršavanja drugih formalnih obaveza propisanih Statutom, član 8.

  III ORGANI DRUŠTVA PSIHOLOGA

  Član 12. Organi DP su: a) Skupština DP, b) Predsjednik DP, c) Upravni odbor DP (u daljem tekstu UO DP), d) Nadzorni odbor DP (u daljem tekstu NO DP), e) Sud časti DP.

  Član 13.

  Skupština je najviši organ DP koju čine punopravni članovi delegirani iz podružnica, sekcija i aktiva. Svaka podružnica, sekcija i aktiv bira tri delegata na svakih 10 članova podružnice, sekcije ili aktiva. Delegati se biraju na dvije godine. Sjednice Skupštine DP mogu biti redovne i vanredne. Redovne Skupštine se održavaju jednom godišnje. Redovnu Skupštinu saziva Predsjednik DP. Redovnom skupštinom predsjedava predsjednik DP i predsjedništvo koje se bira na početku svake sjednice Skupštine. Rad Skupštine je detaljno propisan Poslovnikom o radu Skupštine DP koji donosi Skupština DP. Vanredna skupština održava se zbog vanrednih okolnosti kao što su velika povreda Statuta DP, blokiran rad DP, potreba da se usvoji novi program rada DP. Vanrednu skupštinu može sazvati Predsjednik DP, Upravni odbor DP ili jedna trećina članova DP.

  Član 14. Skupština, redovna ili vanredna, može punovažno odlučivati, ako sjednici prisustvuje više od polovine delegiranih, članova Skupštine. Odluke se donose prostom većinom prisutnih članova Skupštini DP.

  Član 15. Redovna skupština DP obavlja sljedeće poslove: a) bira rado predsjedništvo Skupštine, b) bira dva zapisničara i dva ovjerivača zapisnika Skupštine, c) raspravlja i odlučuje o dnevnom redu Skupštine, d) donosi Statut DP, njegove dopune i promjene, e) donosi Program rada DP, f) vrši izbor, promjenu Predsjednika DP, g) bira Predsjednika i članove Upravnog odbora, h) bira Predsjednika i članove Nadzornog odbora, i) bira Predsjednika i članove Suda časti, j) usvaja pojedine izvještaje odbora koje bira, k) usvaja Pravilnik o radu Suda časti i Kodeks etike psihologa i druga opšta akta važna za DP, l) donosi odluke o ustanovljenju nagrada za naučni i stručni rad, m) donosi odluke o prijemu počasnih članova DP, n) razmatra izvještaje odbora koje bira, o) razmatra poslovna, materijalna i finansijska pitanja u DP, p) i druga pitanja od interesa za članove DP.

  Član 16. Predsjednika DP bira Skupština DP. Za Predsjednika smatra se izabranim kandidat koji dobije najmanje pedeset i jedan posto glasova prisutnih članova Skupštini DP. Predsjednik DP obavlja sljedeće poslove: a) predstavlja DP u javnosti i pred institucijama u skladu sa ovim Statutom, b) koordinira rad DP, c) predlaže Skupštini Programe rada DP, d) saziva Skupštinu DP, e) predsjedava Skupštinom DP, f) u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti DP predstavlja predsjednik Upravnog odbora DP, g) mandat Predsjednika DP traje dvije godine i može se više puta obnoviti, h) rad Predsjednika prestaje na njegov zahtjev, istekom mandata ili smjenom od strane Skupštine DP. i) Funkciju Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili njegovog iznenadnog prestanka sa radom do izbora novog predsjednika vrši Predsjednik Upravnog odbora DP.

  Član 17. Upravni odbor (u daljem tekstu UO DP) broji sedam članova, od kojih je jedan predsjednik, a mandat im traje dvije godine i može se više puta obnoviti. Predsjednika i članove UO bira Skupština DP, a njegovog zamjenika i sekretara biraju članovi UO. Rad UO prestaje istekom mandata ili odlukom Skupštine u slučaju nepoštivanja u radu odredbi Statuta DP. Predlog za smjenu UO može podnijeti Skupštini DP Predsjednik DP ili jedna trećina članova DP.

  Član 18. Predsjednik UO DP obavlja sljedeće poslove: a) stara se o izvršenju odluka Skupštine DP i njenih organa, b) predstavlja DP iz domena svoje nadležnosti pred pravnim licima, sudskim i drugim organima, c) potpisuje dokumenta u ime DP iz domena poslova UO, d) naredbodavac je i odgovorno lice za sve finansijske poslove DP, e) uz konsultacije sa Predsjednikom DP vrši prepiske i kontakte sa svim zainteresovanim institucijama i pojedincima, f) zamjenjuje Predsjednika DP u slučajevima predviđenim članom 16. ovog Statuta, g) rad predsjednika UO prestaje istekom mandata ili smjenom od strane Skupštine DP.

  Član 19. UO provodi odluke Skupštine DP i radi na ostvarivanju ciljeva DP. UO donosi sve odluke prostom većinom glasova. UO obavlja sljedeće poslove: a) usvaja kvartalni, polugodišnji i godišnji finansijski plan za realizaciju programa DP, b) vodi Imenik članova DP, c) donosi odluke o prijemu i upisu u Imenik članova DP, d) imenuje komisije iz domena svoje djelatnosti, e) donosi odluke o izdavanju časopisa, novina, psiholoških mjernih instrumenata, f) zastupa i štiti profesionalne interese DP u službenim komunikacijama sa institucijama ili pojedincima, g) donosi odluke o formiranju sekcija, podružnica, poslovnih jedinica i usvaja akte za njihovo funkcionisanje u skladu sa Zakonom i Statutom DP, h) donosi odluke u vezi sa podrškom rada Kluba studenata psihologije, i) donosi odluke o finansiranju publikacija, j) donosi odluke o potpisnicima finansijskih dokumenata DP, k) donosi odluke o naučnim skupovima, imenuje organe za njihovo održavanje, l) donosi odluke o visini članarine koju uplaćuju članovi DP, m) propisuje sadržaj i izgled članske karte članova DP, n) podnosi godišnji izvještaj o radu UO Skupštini DP, o) podnosi kvartalne izvješataje o radu Predsjedniku DP i p) obavlja poslove prepiske, kontakata koji su od interesa za DP i u skladu sa Statutom DP.

  Član 20. Nadzorni odbor je samostalan organ DP Nadzorni odbor od tri člana od kojih je jedan Predsjednik bira Skupština DP. Mandat Nadzornog odbora traje dvije godine i ne može se obnoviti.

  Član 21. Nadzorni odbor održava sjednice najmanje kvartalno tokom godine i sve odluke donosi na sjednicama nadpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Nadzornog odbora. Poslovi Nadzornog odbora su slijedeći: a) vrši nadzor rada svih organa DP, b) vrši nadzor finnsijskog poslovanja DP, c) prati poštivanje odredaba Statuta DP od strane onih koji predstavljaju, zastupaju DP i donose dokumente u DP, d) podnosi izvještaje u pisanoj formi o svome radu Skupštini DP, e) informiše prema svome nahođenju Predsjednika DP i ostale organe u DP o svome radu i eventualnim kršenjima Statuta DP i zakona.

  Član 22. Sud časti ima tri člana, od kojih je jedan predsjednik, koje bira Skupština DP. Mandat članova suda časti traje dvije godine i može biti obnovljen više puta. Članovi suda časti ne mogu biti članovi u bilo kom drugom organu ili komisiji DP. Poslovi Suda časti su: a) odlučuje o slučajevima povrede profesionalne etike članova DP, b) izvještava javnost o kršenju Kodeksa etike psihologa, c) utvrđuje prema Pravilniku o radu Suda časti sankcije za povrede profesionalne etike, d) izvještava o svome radu Skupštinu DP.

  Član 23. Prigovori na rad Suda časti, njegove sankcije prema pojedincima podnose se Skupštini DP o čemu Skupština kao drugostepeni organ donosi konačnu odluku.

  IV FINASIJSKO POSLOVANJE

  Član 24. Prihodi DP su: a) članarina koju uplaćuju članovi DP. b) prihodi koji se stiču djelatnošću DP, posebno neproftabilnom prodajom publikovanih materijala i usluga c) donacije, d) darovi, nasljedstva, e) ostali prihodi.

  Član 25. Nadzor nad finansijskim poslovanjem DP vrši Nadzorni Odbor DP. U svom radu Nadzorni odbor je potpuno samostalan i za svoj rad je odgovoran Skupštini DP.

  Član 26. Sredstva DP se utvrđuju u skladu sa važećim pozitivnim zakonima Finansijskim planom koji donosi UO DP u roku koji je određen pozitivnim zakonima u RS. Finansijsko poslovanje i korištenje sredstava DP vrši se u skladu sa zakonom i ciljevima i programima DP. Naloge za finansijsko poslovanje potpisuje predsjednik UO, kao i ona lica koja ovlasti UO DP, čiji se potpisi kao i potpis Predsjednika UO deponuju u skladu sa zakonom u nadležnim institucijama.

  V PRESTANAK RADA DP

  Član 27. U slučaju predstanka rada DP na osnovi odluke Skupštine dvotrećinskom većinom, kao i u slučajevima utvrđenim pozitivnim zakonima u Republici Srpskoj, sva imovina DP se ustupa Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci.

  VI ZAVRŠNE I PRELAZNE ODREDBE

  Član 28. Radi obavljanja poslova svoje djelatnosti Društvo psihologa može zaposliti radnike na određeno ili neodređeno radno vrijeme, a u skladu sa pozitivnim propisima u Republici Srpskoj.

  Član 29. Imenik članova DP kao i registri o izdatim certifikatima, odlukama Suda časti moraju se čuvati najmanje 20 godina. Imenik članova DP vodiće se od dana osnivanja Društva psihologa Republike Srpske.

  Član 30. Statut može promijeniti i dopuniti samo svojom odlukom Skupština DP. Prijedlozi za izmjenu Statuta dostavljaju se UO DP RS, a ima ih pravo podnijeti svaki član DP RS. Skupština razmatra i odlučuje samo o prijedlozima u vezi s izmjenama ili promjenama Statuta koje joj dostavi UO. Izmjena ili promjena Statuta smatra se usvojenom ako za nju glasa natpolovična većina članova Skuštine DP RS.

  Član 31. Predsjednik DP RS potpisuje Statut društva, donosi i potpisuje u skladu sa ovim Statutom Odluku o izboru organa i ovlašćenih lica i za zastupanje DP RS i sve ostale akte koje donosi Skupština DP RS.  PREDSJEDNICA DPRS: Dijana Đurić

  SEKRETAR DPRS: Dalibor Miholjčić

  UPRAVNI ODBOR:

  Sanja Radetić Lovrić (Nauka)

  Aleksandra Salamadić (Zdravstvo)

  Branko Anđić (Osnovna škola)

  Slađana Cvjetković (Fond dječije zaštite)

  Jana Dubočanin (Srednja škola)

  Dalibor Miholjčić (nevladin sektor)

  Tatjana Preradović Sjenica (privatni sektor)

   

  NADZORNI ODBOR:

  Slavica Tutnjević (nauka)

  Olga Lola Ninković (pravosuđe)

  Amela Bašić (nevladin sektor)

   

  SUD ČASTI:

  Miroslav Đurić (policija)

  Srđan Dušanić (nauka)

  Nada Vaselić (nauka)

   

  PODRUŽNICE DPRS-a:

  Podružnica za Semberiju i Majevicu: Slađana Cvjetković – predsjednica podružnice

  Podružnica za Romaniju i Hercegovinu: Srđan Baralić – predsjednik podružnice

   

  SEKCIJE DPRS-a:

  Sekcija za školsku psihologiju: Branko Anđić – voditelj sekcije

  Sekcija za kliničku i zdravstvenu psihologiju: Sanja Durtka – voditeljica sekcije

  Sekcija za organizacionu psihologiju: Tatjana Preradović Sjenica – voditeljica sekcije

  Sekcija psihologa u pravosuđu: Olga Lola Ninković – voditeljica sekcije

  Sekcija psihologa u sistemu socijalne zaštite: Sanja Topić – voditeljica sekcije

  Sekcija za psihološke tretmane: Branislava Popović –  voditeljica sekcije