Postani naš član

Članstvo u DP je dobrovoljno. Članovi DP mogu biti: punopravni, pridruženi i počasni. Punopravni članovi DP mogu biti diplomirani psiholozi sa završenim četvorogodišnjim studijskim programom i diplomirani psiholozi-masteri psihologije sa završenim studijskim programom po modelu 3+2 na licenciranim i akreditovanim studijskim programima, a koji podnesu prijavu Upravnom odboru DP za dobrovoljno pristupanje u članstvo sa ovjerenom kopijom diplome o završenom odgovarajućem studiju psihologije. Pridruženi članovi mogu biti studenti sa završenim trogodišnjim studijem psihologije, pojedinci koji su završili srodne studije i/ili interdisciplinarne studije, kao i pojedinci koji su zainteresovani za razvoj psihologije kao nauke i struke. Počasni članovi mogu biti: afirmisani pojedinci iz područja psihologije ili druge na oblasti koji su svojim stručnim, naučnim radom ostvarili značajan doprinos psihologiji kao struci i donatori (pojedinci ili institucije) koji su materijalno doprinijeli DP. Odluku o počasnim članovima DP donosi Skupština DP.
Popuni formu ispod
Polja sa upitnikom iznad su obavezna. Nakon popunjavanja forme pritisni dugme REGISTRUJ SE. Nakon ispunjavanja opštih uslova i uplate članarine, vaše članstvo će biti prihvaćeno. Obavještenje o tome, dobićete na vašu e-mail adresu.
Članarina
Uplati članarinu u iznosu od 30 KM (godišnje) na račun kod Raiffeisen bank a.d. Banja Luka 1610450014280086