Psihosocijalni izazovi i uloga psihologa u procesu miješanih migracija u BIH i regionu

Održana edukacija članova stručnih službi škola sa banjalučke regije u okviru programa “Uspostavljanje referalnog mehanizma podrške djeci u školama Republike Srpske”
20.02.2019.
Poziv na 4. susret Sekcije za psihološke tretmane
06.03.2019.

S obzirom na aktuelnost pitanja migracija i migranata u sklopu VI kongresa psihologa BiH će biti održan simpozij:  Psihosocijalni izazovi i uloga psihologa u procesu miješanih migracija u BIH i regionu.  Cilj simpozija je da se učesnici simpozija, prije svega psiholozi u praksi i studenti, upoznaju sa raznolikošću i izazovima rada psihologa u kros-kulturalnom kontektu i podstaknu da samostalno istražuju psihoterapijske alate koji bi mogli olakšlati proces psihoterapije u ovim kontekstima, posebno u kontekstu migracije. Učesnici simpozijuma će raspravljati o uticaju različitih kulturoloških koncepata na  odnos klijent – psiholog  otkrivajući stvarnost psihološkog rada u migracijskom procesu razotkrivanjem praktičnih  izazova koji se odnose na ovaj proces. Autori izlaganja će razgovarati o  načinima na koje terapeutski ciljevi, način komunikacije između psihologa i klijenta, vraćanje pitanja izbora iz perspektive razumijevanja zasnovanih na kulturalnim varijacijama dodiruju sam proces migracije i mogu dublje doprinijeti razumijevanju složenosti psihološkog procesa migracija. Svrha ovog simpozija jeste i da služi kao osnova za buduća istraživanja koja bi povezala područja psihologije migracija i drugih psiholoških disciplina sa ciljem razumijevanja i olakšavanja ovih kompleksnih psiholoških odnosa, te da pruži smjernice za kreiranje intervencija usmjerenih na unapređenje procesa psihološkog savjetovanja u kros-kulturalnom kontekstu.  

Rok za prijavu sažetaka je 01.03.2019. godine.

Radovi mogu biti na bosanskom, srpskom, hrvatskom ili engleskom jeziku.

Više informacija o Kongresu, načinu prijave možete dobiti na  http://savezdpbih.ba/