Novi projekat: unaprijeđenje vaspitno-obrazovnog rada i stručnih kompetencija nastavnika i stručne službe škola

Novi projekat: unaprijeđenje vaspitno-obrazovnog rada i stručnih kompetencija nastavnika i stručne službe škola

Društvo psihologa Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske započinje implementaciju novog projekta koji se realizuje u okviru programa „Briga o djeci: zajednička odgovornost i obaveza“. Projekat je podržan od strane UNICEF-a u Bosni i Hercegovini u okviru programa „Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na COVID-19 pandemiju u Bosni i Hercegovini” koji se sprovodi uz podršku USAID-a.

Tri su modela odvijanja aktivnosti projekta: upoznavanje sa mehanizmom intervizija kao vidom podrške vaspitno-obrazovnom radu nastavnika; pružanje socijalno-psihološke podrške kroz interaktivne edukacije zasnovane na studijama slučaja iz konteksta života i rada u školi, te monitoring primjene programa na terenu.

Projekat stavlja fokus na to da je za ozbiljne reformske procese potrebno stvoriti preduslove i motivisati ključne aktere obrazovnog sistema da razumiju potrebe savremenog učenika u kontekstu obrazovanja. Kroz edukaciju, te pružanje intervizijske i socijalno-psihološke podrške nastavnicima i stručnim saradnicima škola u Republici Srpskoj ukazuje se na značaj boljeg razumijevanja obrazovnih potreba djece, unapređuje motivacija nastavnika za prihvatanje savremenih modela obrazovanja i podstiče ideju rada nastavnika na ličnom i profesionalnom razvoju.

Nastavnici i stručni saradnici koji razumiju psihološku prirodu savremenog djeteta biće spremniji razumjeti učenika i prilagoditi nastavni proces savremenim tokovima obrazovanja. Takođe, nastavnici koji prihvataju samorefleksiju sopstvenog rada, te rade na ličnom i profesionalnom rastu i razvoju imaju viši stepen zadovoljstva životom i radom.

Stoga, za prvu aktivnost je određeno stručno usavršavanje inspektora – stručnih savjetnika Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske koje je održano na Jahorini u avgustu 2022. godine. Cilj aktivnosti je obezbijediti sistemsko razumijevanje projekta, kao i dodatno razumijevanje i jačanje kompetencija stručnih savjetnika za pružanje podrške nastavnicima u procesu primjene naučenog. Usavršavanju su prisustvovali predstavnici Republičkog pedagoškog zavoda i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Prvog dana stručnog usavršavanja prisutni su se upoznali sa rezultatima istraživanja Uticaja COVID-19 pandemije na kvalitet vaspitno-obrazovnog rada i ciljevima projekta. U ime UNICEF-a u BIH obratila se Sara Šaljić, ispred Odjela za obrazovanje, koja se osvrnula na rad vaspitno-obrazovnih ustanova u vrijeme pandemije COVID-19, misiju UNICEF-a u BiH, te istakla važnost saradnje vladinog i nevladinog sektora u pružanju podrške djeci i unaprjeđivanju vaspitno-obrazovnog rada. Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske je naglasio važnost zajedničkog rada i podršku Ministarstva prosvjete i kulture kako drugim institucijama, tako i nevladinom sektoru, a sve u interesu jačanja saradnje i unaprjeđenja rada svih aktera školskog života. Prisutnima se obratila i Nataša Cvijanović, pomoćnica ministra za predškolsko i osnovnoškolsko vaspitanje i obrazovanje koja je izrazila zadovoljstvo što će ovaj projekat krenuti „od vrha“ i što će svi učesnici jasno znati na koji način mogu jačati svoje kompetencije i tražiti podršku, a sve u interesu i prema potrebama savremenog djeteta.

Tokom nastavka skupa, stručni savjetnici – inspektori su imali priliku da slušaju predavanja na teme Roditeljska očekivanja od djece i nastavnika, Kanali komunikacije u školi, Moć i autoritet nastavnika, Afektivna vezanost u školi i Refleksija i samorefleksija – temeljne kompetencije nastavnika. Predavanja su vodili profesori sa Univerziteta u Banjoj Luci – Sanja Radetić Lovrić, Srđan Dušanić, Tatjana Marić, Aleksandra Hažić i Tatjana Mihajlović. Učesnici su dobili zadatak da ove teme uvrste u svoja godišnja savjetovanja nastavnika kako bi se što više govorilo o unaprijeđenju njihovog rada na različitim nivoima.

Na kraju susreta, učesnici su imali priliku da iskažu svoje komentare i utiske o stručnom usavršavanju, a napravljen je i dogovor u vezi sa budućim djelovanjem.